For at du kan benytte vores dynamiske løntabeller,
skal du vende din telefon om i horisontal position.

Vend din telefon

Lønoversigt Privatansatte

Vis oversigt forOversigterne kan være dig til hjælp, når du skal forhandle løn og øvrige vilkår i ansættelsen med en privat arbejdsgiver.

I modsætning til den offentlige sektor er næsten alle ansættelsesvilkår i den private sektor et aftalespørgsmål med den enkelte arbejdsgiver. Enten i form af en privat kollektiv overenskomst eller direkte med den ansatte i en ansættelseskontrakt. Derfor er det også vigtigt at være velforberedt ved aftalens indgåelse, og her kan Dansk Socialrådgiverforening hjælpe dig.

Husk at læse vejledningen
Som indledning til lønoversigterne har vi udarbejdet en læsevejledning (se nedenfor), og vi anbefaler, at du læser denne, før du går i gang med løntabellerne.

Husk også, at der er mange ting, der skal tages højde for, når du skal indgå aftale med din arbejdsgiver, og at du til enhver tid kan kontakte dit regionskontor for nærmere rådgivning.

Send os din kontrakt, før du underskriver
Bliver du tilbudt ansættelse i en virksomhed, som ikke har en kollektiv overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening, anbefaler vi, at du sender din kontrakt til gennemsyn hos os, inden du skriver den under. Læs mere her.

Hjælp os med at holde værktøjet ved lige
Oversigterne bygger på en undersøgelse, der som udgangspunkt sendes ud til alle privatansatte medlemmer af DS hvert andet år – senest i september 2023. Undersøgelsen bliver naturligvis mere retvisende jo flere besvarelser, den bygger på. Husk derfor at holde dine oplysninger i medlemssystemet opdateret, så vi kan se, om du er privatansat, og så vi har din aktuelle mailadresse.
Alle lønninger er for fuldtidsansatte. Lønnen for deltidsansatte, er derfor omregnet. Personer ansat i fagbevægelsen på 35 eller 36 timer har dog ikke fået omregnet deres nettoløn, da 35 eller 36 timer er normalnormen i fagbevægelsen. Besvarelser de har angivet en højere ugentlig arbejdstid end 37 timer er frasorteret.

Hver tabel indeholder udover gennemsnitsnettoløn og angivelse af de højeste lønninger samt angivelse af lønnen ved 1., 2., og 3. kvartil. Herved fås et billede af lønspredningen. Kort kan kvartiler forklares som en opdeling af besvarelserne i 4 ligestore dele (antalsmæssigt).

Sagt med andre ord:
2. kvartil (også kaldet medianen) deler besvarelserne i 2 halvdele: Præcis lige mange tjener hhv. mere eller mindre end dette beløb.

1. kvartil (nedre kvartil eller 25%) deler den lavestlønnede halvdel i 2: 25% af de der har svaret, får således en løn der ligger under 1. kvartil. 25% får en løn der ligger mellem 1. og 2. kvartil.

3. kvartil (øvre kvartil) deler på samme måde den højstlønnede halvdel i 2: 25% af de der har svaret, får således en løn der ligger over 3. kvartil. 25% får en løn der ligger mellem 2. og 3. kvartil.
Undersøgelsen er udsendt til 1063 medlemmer, hvoraf 355 har gennemført besvarelsen.

Grundet den store spredning i ansættelsesområder er nogle af tallene baseret på meget få besvarelser, og skal derfor tages med forbehold.

Mange steder er derfor angivet antallet af besvarelser. Nogle grupper er også relativt brede for at sikre anonymiteten i besvarelserne. Trods disse forbehold giver tabellerne et godt billede af, hvordan lønniveauerne fordeler sig på hhv. brancher, geografi, stillingsbetegnelse m.v.
Ansættelse som privatansat socialrådgiver sker i mange forskellige brancher og ofte med vidt forskellige opgaver og ansættelsesvilkår.

Der er stor forskel på at være ansat i den private og i den offentlige sektor. I modsætning til den offentlige sektor er næsten alle ansættelsesvilkår i den private sektor nemlig et aftalespørgsmål med den enkelte arbejdsgiver. Enten i form af en privat kollektiv overenskomst eller direkte med den ansatte i en ansættelseskontrakt. Derfor er det også vigtigt at være velforberedt ved aftalens indgåelse, og her kan Dansk Socialrådgiverforening hjælpe dig.

Vi har igen i efteråret 2023 gennemført en medlemsundersøgelse af privatansattes løn- og ansættelsesvilkår. Her kan du derfor hente en oversigt over, hvordan løn- og øvrige ansættelsesvilkår ser ud i for medlemmerne i den private sektor. Undersøgelsen gennemførtes første gang i 2013, og det er planen at gennemføre en tilsvarende hvert andet år.